Návod na pokládku ( instalaci ) finského střešního asfaltového šindele KATEPAL

Střešní roviny musí mít minimální sklon 12°. Bednění by mělo být co možná nejmasivnější bez suků, hladké a suché. Tloušťka a ostatní požadavky by měly být v souladu s platnými ČSN ( EN ). Bednění může být vytvořeno ze standardního sušeného řeziva, OSB desek, překližek či multifunkčních panelů s voduodpudivou úpravou. Tloušťka jednotlivých materiálů musí být volena na základě konstrukce krovu a statické únosnosti použitého materiálu. Jestliže místní klimatické podmínky vystavují bednění zbytnění, měl by být ponechán přiměřený prostor mezi jednotlivými prkny, tak aby bylo umožněno jejich příčné a podélné roztažnosti. Jestliže okolní teplota klesá pod + 5°C, všechny šindele a ostatní střešní materiály by měly být skladovány při vyšších teplotách před použitím. Pokládka by neměla probíhat za teplot pod 0°C.

 • Ventilace střešní konstrukce musí být vždy dodržena i u nezateplené střešní konstrukce!!! Jestliže se pod střechou nachází půdní prostor, musí být bednění ventilováno větracími otvory u okapu a větracími otvory u hřebene (Odvětrávacími tvarovkami T3 nebo Hřebenovým odvětráním), popř. musí být ventilace zajištěna ve štítech budovy.
 • Jestliže střecha zahrnuje úžlabí, mělo by být rovnoběžně vyloženo podkladovou lepenkou KATEPAL U-EL nebo fólií LiteBase 500 o šířce 1m, a tato přibita k prknům na obou stranách po maximálně 10-ti cm, spoje musí být prolepeny lepidlem K-36. Ke kotvení používejte hřebíků se širokou hlavou. Délka spojovacího materiálu pro kotvení všech materiálů a prvků musí být volena tak, ať je vždy bednění probito skrze svou tloušťku, neboť díky změnám vlhkosti dochází k pracování dřeva ( bobtnání x sesychání ) a hřebíky, které nejsou probity mohou být vytlačovány.
 • Bednění pokryjte originálními podkladovými vrstvami - lepenkou KATEPAL U-EL (1 m x 15 m) nebo fólií KATEPAL LiteBase 500 (1 m x 25 m) směrem od okapní hrany horizontálně ( vodorovně s okapem ) až přes hřeben střechy ( pokud se nepočítá s hřebenovým odvětráním). Spodní stranu první řady u okapu nekotvěte ( zakotví se skrze ocelový okapový lem ) a vrchní stranu prvního pásu lepenky kotvěte 5 cm od vrchní hrany, do místa samolepení, které zasahuje cca do 10 cm od vrchní hrany. Druhou řadu lepenky rozviňte tak, ať se dotýkají vrchní lepená část první řady se spodní lepenou částí druhé řady a zakryjí se tak lepenkové hřebíky. Vertikální spoje přeložte s přesahem 150 mm a prolepte lepidlem K-36. Podkladové vrstvy se při pokládce musejí propínat a po jejich instalaci se doporučuje ihned instalovat finální střešní vrstvu ( šindele ). U strmých střech je možný i vertikální směr ( kolmo k okapu ) položení podkladových vrstev se vzájemným překryvem 100 mm ( dáno šíří samolepícího pruhu ), s tím, že horizontální spoje by měly být přeloženy 150 mm a prolepeny lepidlem K-36. Jen při použití originálních podkladových vrstev je garantována maximální záruka 30 let.
 • Instalujte předem připravený kovový okapový lem hřebíky systémem cik cak do bednění s roztečí 10 cm. U volby kovových materiálů na oplechování střechy se doporučuje vyhýbat materiálům s pozinku a titanzinku.
 • Střechu začnete krýt od okapní hrany originálními univerzálními okapovými / hřebenovými pásy ( 1 m x 0,25 m ), ze kterých sundáte ochrannou fólii. V jednom balení je 20 pásů a uděláte z něj 20 bm okapního pásu (zbytky lze použít pro krytí hřebene). Pásy ukládejte „natupo“ vedle sebe, přitlačte na okapový lem a kotvěte ve vrchní části, popřípadě těsně kolem prořezaných míst, které jsou připraveny pro rozdělení univerzálního pásu pro další krytí hřebene. V případě, že nedochází k samovolnému prolepování okapového pásu a kovového okapového lemu, použijte v celé ploše lepidlo K-36.
 • Jestliže nejsou použity ocelové okapové lemy, měly by být univerzální okapové/hřebenové pásy zahnuty směrem dolů. Spodní hrana tohoto pásu by měla přesahovat 1 – 1,5 cm pod dřevěný záklop, který by měl mít sraženou hranu. Takto vytvořený okapový pruh by měl být přeložen nejdříve do hran a potom do konců nebo lomenic (štítů). Přibijte pruh nahoře a bočních hranách po 10-ti cm a šikmé části po 5-ti cm.
 • Pokryjte úžlabí rozvinutým úžlabinovým pásem ( 10 x 0,7 m ), v barvě patřičného šindele (rovnoběžně s podkladovou lepenkou). Přilepte obě strany úžlabního pásu, lepidlem K-36 k lepence a přibijte strany po 10-ti cm od sebe a cca 5 cm od okraje úžlabí. Nezapomeňte kvalitně a celoplošně prolepit styčnou plochu úžlabinového pásu a okapového lemu lepidlem K-36 a taktéž i styčné plochy lepenky. Při následném dokrývání šindelových pásů při pokládce je nutné tyto pásy podlepovat lepidlem K-36. V zásadě se šindelové pásy dořezávají rovnoběžně s linií úžlabí, a to cca 10 cm od této linie. Při konstrukci úžlabí není vhodné používat kovové materiály.
 • Sundejte ze šindele ochrannou fólii a začněte rozmísťovat šindele od středu střechy tak, že konec šindelů bude vyrovnán v celé délce a výřezy šindele zakryjí prořezaná místa na univerzálním okapovém / hřebenovém pásu. Ustavený pás jemně přitlačte a přibijte 4 kusy lepenkových hřebíků ( délka lepenkových hřebíků musí být volena tak, aby při probití navrstvených pásů a lepenky došlo k probití špičky skrz podklad – viz. bod 2.) zhruba 3-5 cm od spodního výřezu (u typu KATRILLI, JAZZY, Classic KL – kotvit v rozích u naváděcích kanálků a uprostřed nad lichoběžníkovými výřezy ; u typu ROCKY – kotvit v rozích u naváděcích kanálků a uprostřed malého a velkého výřezu ; u typu FOXY – kotvit u naváděcích kanálků a nad oblými výřezy), jen kotvením do těchto bodů dosáhnete důmyslného přikotvení několika vrstev najednou ( schéma kotvení pásů, jejich rozměry a schéma přeložení je součástí tohoto návodu ). Dále nesmí být opomenuto, že posyp šindelů je vyráběn z přírodní šťípané břidlice a při pokládce je nutné nepravidelně míchat šindele z několika ( cca pěti ) náhodně vybraných balení, ať se předejde barevnostním odchylkám způsobeným přírodním charakterem posypových materiálů. Dále se doporučuje pokrývat střešní plášť od viditelných míst, neboť v případě, že materiál pochybí, není vždy zaručeno, že bude možné dodat materiál stejné výrobní šarže. V případě doobjednání se snažte uvést danou výrobní šarži původně dodaného materiálu.
 • Vodorovnou rovinu zajišťujeme měřící latí, popřípadě natažením vodící struny (motouz).
 • Zarovnejte konec šindelů k okrajům lomenic (štítů) a koncům střechy a přelepte je zahnutou lepenkou cca 10 cm. Uřežte šindele podle úhlu nároží tak, že zůstane 15-ti cm pás na hraně nároží. Upevněte šindele na koncích lepidlem K-36.
 • Konce lomenice mohou být chráněny kovovým lemem, okapovým pruhem nebo dřevěnou římsou. Je dovoleno také šindele dořezávat ke klasickým závětrným neboli štítovým lištám.
 • Když šindele dojdou ke komínu nebo jiným větším prostupům, přibijte úhlový lem na základ otvoru. Použijte pásu úžlabí stejné barvy jako šindele a zvedněte tento alespoň 30 cm na komínové těleso a alespoň 20 cm přes šindele. Přilepte pás přes celou spodní plochu a horní hranu ukotvěte. Je možné také provést klasické oplechování komína a šindele k němu dořezávat, s tím, že u spodní hrany komína musí být oplechování položeno na již položený šindel. Po hranách musí být šindel dořezán až ke stěně oplechování a horní strana oplechování musí být pod pásy šindele. Veškeré styčné plochy by měly být dostatečně prolepeny lepidlem K-36.
 • Pokračujte v pokládání šindelů nad prostupy tak, že pokryjete lepenku od základu otvoru. Zvýšenou lepenku můžete chránit kovovým nebo pryžovým lemem.
 • Malé prostupy jsou nejlépe chráněny límcem. Přibijte základ na místo ( I ), prolepte ( II ) a pokládejte šindele na přírubu ( III ).
 • Nakonec dokončete střechu originálním okapovým / hřebenovým krytím, který získáte rozdělením univerzálního okapového / hřebenového pásu, když jej rozdělíte v přeřezaných místech. Z každého 1 m dlouhého pásu získáte 3 ks o rozměru 33x25 cm, celkem tedy 60 ks z jednoho univerzálního balení. Vlastní krytí proveďte tak, že z jedné strany hřebene začněte přehýbat rozdělené pásy přes hřeben ( delší stranou – 33 cm) a přibijte čtyřmi hřebíky tak, aby hlavy hřebíků byly zakryty následujícím hřebenovým šindelem, s tím že vzájemný překryv je počítán 5 cm, tak aby se z jednoho balení, tedy 60 ks, udělalo 12 bm hřebene. Boky střechy či nároží se dají řešit stejným způsobem jako hřeben. V případě, že se kusy mezi sebou neprolepí, použijte lepidlo K-36.

ROZMĚROVÉ DIMENZE, SCHÉMA KOTVENÍ A PŘEKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ

Finský střešní asfaltový šindel KATEPAL - Rocky

Finský střešní asfaltový šindel KATEPAL - Classic KL, Katrilli, Jazzy

Finský střešní asfaltový šindel KATEPAL - Foxy

Univerzální okapový / hřebenový pás